Duomenų privatumas ir apsauga

MB Artelė „A. Lytkin”, juridinio asmens kodas 304773990, buveinės adresas – Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava, šiame privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) aprašo vartotojo (toliau – Jūsų) besinaudojančio www.alproduction.lt interneto svetaine, elektronine parduotuve ir (ar) įsigyjančio prekes joje pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenys – tai pavardė, vardas, gimimo data, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės.

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai. „A/L“ renka ir saugo tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant „A/L“ veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Mes Jūsų asmens duomenis renkame tam, kad galėtume vykdyti prekybos veiklą, kai Jūs norite įsigyti prekes iš Mūsų arba kai Mes norime jas Jums pasiūlyti, taip pat kiek tai būtina Jūsų teisių ir interesų apsaugai ar „A/L“ nustatytiems teisiniams įpareigojimams įvykdyti. 

Tik Jūs pats registracijos Parduotuvėje metu ar kituose etapuose nusprendžiate, kokios apimties Jūsų asmens duomenys galės arba negalės būti pateikiami.

„A/L“ interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius). Šis Privatumo pranešimas neapima trečiųjų šalių svetainių, paslaugų ir turinio, todėl „A/L“ ragina  Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos praktika.

Asmens duomenų rinkimas, kaupimas ir naudojimas

Mes gauname duomenis iš Jūsų, kai Jūs juos pateikiate, pirkdami ar siekdami įsigyti iš Mūsų prekes, naudodamiesi Mūsų elektronine parduotuve www.alproduction.lt, arba kai turite kitokių santykių su „A/L“, pavyzdžiui, susikuriate paskyrą Mūsų elektroninėje parduotuvėje, teikiate užklausas dėl prekių, prenumeruojate naujienlaiškius, dalyvaujate žaidimuose ir pan.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis tokiais pagrindais:

 • Siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • Gavę Jūsų susitikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • Kai tvarkyti asmens duomenis „A/L“ įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl „A/L“ teisėto intereso (jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Jūsų sutikimu asmens duomenis renkame ir tvarkome kai Jūs, pateikdami juos, duodate aiškų sutikimą, kad jie būtų panaudoti, taip pat kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz.: užsiregistruojant gauti naujienlaiškį, dalyvauti apklausose, loterijose ar prizų lošimuose, pateikiant užsakymą, ar atsakant į kitokius klausimus apie kontaktinius duomenis).

Mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis siekdami:

 • Vykdyti prekybos veiklą ir sutartinius įsipareigojimus (pavyzdžiui norime Jus identifikuoti, apdoroti Jūsų užsakymus, pateikti pirkimo ir/ar finansinius dokumentus, užtikrinti prekių kokybę, spręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu, pakeitimu ir pan., pateikti Jums konkretaus pobūdžio informaciją apie „A/L“ veiklą, siūlomas prekes ir pan. );
 • Gavus Jūsų sutikimą, teikti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, pasiūlymus apie Mūsų vykdomus žaidimus ir lojalumo programas;
 • Saugoti savo ar Jūsų interesus, vykdyti teisinius įsipareigojimus.

Mes galime rinkti ir apdoroti nuasmenintus statistinius duomenis, kurie padėtų pagerinti Mūsų prekybos veiklą, taip pat Mūsų interneto puslapio ir elektroninės parduotuvės veikimą, pavyzdžiui taip Mes vertiname kiek naujienlaiškio nuorodų buvo atidarytos. Tokiu atveju Mes nematome, koks asmuo pasinaudojo nuoroda.

Mūsų renkami duomenys:

 • Prekybos veiklai ir tiesioginės rinkodaros pasiūlymams mes renkame tokius Jūsų duomenis: kreipinys „ponas“/ „ponia“, vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, gimimo data, lytis.
 • Mes taip pat renkame duomenis apie naudojimąsi Mūsų interneto svetaine ir elektronine parduotuve, naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
 • Remiantis Jūsų sutikimu, Mes galime rinkti ir kitus duomenis kurių apimtis ir rinkimo tikslas yra apibrėžiami tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo, pavyzdžiui galime paprašyti Jūsų kitų asmens duomenų, reikalingų sąskaitoms išrašyti, prekėms pristatyti, garantinėms paslaugoms teikti, atsakyti į Jūsų paklausimus ir pan.

Duomenų teikimas kitiems asmenims: 

„A/L“ gali perduoti Jūsų asmens duomenis kitoms įmonėms, t.y. „A/L“  gali pasitelkti įmones, padedančias vykdyti prekybos veiklą (pavyzdžiui išrašyti finansinius dokumentus, pristatyti prekes Jums ir pan.), taip pat tiesioginę rinkodarą (pavyzdžiui siųsti naujienlaiškius, organizuoti žaidimus ir pan.). Iš tokių partnerių Mes reikalaujame Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal Mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.

„A/L“ garantuoja, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, nuomojami ar kitaip be teisinio pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to Mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Tvarkant asmens duomenis, Mes užtikriname duomenų subjekto teises pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą bei LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Jūs kaip duomenų subjektas turite tokias teises:

 1. Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. Susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko „A/L“;
 3. Reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius asmens duomenis;
 4. Prašyti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 5. Reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą; 
 7. Reikalauti sustabdyti išskyrus saugojimą, Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai Mums nebereikia Jūsų duomenų, bet Jūs nenorite, kad Mes juos sunaikintume;
 8. Prašyti Jums pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui;

Mes stengiamės sudaryti visapusiškas sąlygas Jums įgyvendinti duomenų subjekto teises, tačiau Mes galime nevykdyti Jūsų prašymų, kai reikia užtikrinti:

 1. Mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. Valstybės saugumą ar gynybą;
 3. Viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 4. Svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 5. Tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą; 
 6. Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

Prašymus dėl Jūsų asmens duomenų, Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kontaktus tokiems prašymams teikti rasite čia. Gavę Jūsų kreipimasį, Mes galime paprašyti Jus identifikuojančių dokumentų ar informacijos, taip pat kitos Mums reikalingos papildomos su prašymu susijusios informacijos. 

Gavę Jūsų prašymą, Mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Jeigu Jūsų prašymas išreikštas rašytine forma, Mes Jums atsakysime raštu ir nurodysime kokį sprendimą priėmėme ir/ ar kokius veiksmus atlikome, taip pat pateiksime Jūsų prašomą informaciją. 

Jei tai būtina, Mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, Mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. 

Atsisakę vykdyti Jūsų prašymą, Mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą. 

Mes teikiame Jūsų duomenis pagal Jūsų prašymus neatlygintinai 1 kartą per kalendorinius metus. Jei Jūs kreipiatės dažniau, Mes už duomenų teikimą galime paprašyti atlyginimo, atitinkančio atsakymo į Jūsų prašymą pateikimo sąnaudas.  

Nesutikdami su Mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs Mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

Duomenų naudojimas reklamos ir rinkodaros tikslams

Tiesioginės rinkodaros, žaidimų ir dalyvavimo lojalumo programoje tikslais Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi, tik gavus išankstinį Jūsų sutikimą. Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir elektroniniu paštu galime Jums pateikti „Alproduction“ paslaugų pasiūlymus. Jūs turite teisę neduoti sutikimo, taip pat vėliau jį atšaukti, jei tokį davėte. Atšaukus sutikimą „A/L“ duomenų tvarkymo veiksmus nutraukia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, nuo Jūsų prašymo ir prašymui įvykdyti reikalingos informacijos gavimo. 

Tiesioginės rinkodaros tikslais Mes:

 • siunčiame naujienlaiškius su naujausiais pasiūlymais / produktų reklama;
 • registruojame kaip nuolatinį klientą lojalumo programose;
 • siūlome dalyvauti konkursuose;

Jums davus sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, Mes pavyzdžiui galime Jums siųsti įvairią Alproduction gaminių reklamą ar kitus pasiūlymus arba siūlyti dalyvauti prizų lošimuose ar loterijose. Reklaminius pranešimus ir tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, siųsime tais būdais, kuriems palikote savo kontaktinius duomenis. Pavyzdžiui, elektroniniu paštu, jei mums nurodote savo elektroninio pašto adresą. Telefonu, trumpąja žinute arba per mobiliuosius pritaikymus, jei nurodote mums savo (mobiliojo) telefono numerį. Įprastu paštu (pašto siunta), jei nurodote mums savo adresą. 

Be to, panaudodami Jūsų duomenis, Mes galime sukurti ir prižiūrėti naudotojo profilį, reikalingą tam, kad galėtumėte gauti būtent Jums skirtą reklamą, kuri, Mūsų manymu, galėtų Jus itin sudominti. Tačiau Jūs galite nesutikti su tokio profilio sukūrimu ar bet kada atšaukti duotą sutikimą. 

Jei Jūs duodate sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami bendriems reklamos ir rinkotyros tikslams, Mes galime panaudoti Jūsų duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju Mes naudojame nuasmenintus Jūsų duomenis. 

Atlikę Jūsų užsakymą, elektroniniu paštu Mes Jums atsiųsime prašymą įvertinti Mūsų darbą. Mes ar Mūsų partneriai, gali su Jumis susisiekti Jūsų nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, kad informuotų Jus apie prekių pristatymą (pvz. atsiųsti SMS pranešimą apie gautą siuntą), taip pat kitais su prekių pristatymu susijusiais klausimais (pvz., pasitikslinti pristatymo adresą, pristatymo laiką ir pan.). Visi šie pranešimai nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.

Atsisakymo teisė

Jei asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimu, Jūs galite bet kada atšaukti duotą sutikimą visiems ar daliai duomenų tvarkymo veiksmų. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų duomenis ar pateikti informaciją Jums apie Mūsų tvarkomus Jūsų duomenis, todėl norėdami, kad Mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai. 

Jei to norite įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo atsisakymo teisę, prašome parašyti mums adresu: MB Artelė „A. Lytkin, Fabriko g. 3, LT-55111 Jonava arba elektroniniu paštu: info@alproduction.lt

Automatiškai išsaugoma informacija (ne asmens duomenys)

Naudodami tam tikrą sekimo priemonę savo interneto svetainės puslapiuose, Mes renkame ir kaupiame informaciją, naudojamą rinkotyrai ir optimizavimui. Mūsų tinklalapyje tuo tikslu naudojama Woocommerce sistema.

Apsilankant Mūsų tinklalapyje automatiškai išsaugomi duomenys, neleidžiantys daryti jokių išvadų apie Jus pačius, pvz.: interneto prieigos teikėjo pavadinimas (gali būti kartu su Jūsų įmonės pavadinimu, jei tai yra įmonių tinklai), tinklalapis, kuriame lankėtės prieš tai, informacija, kurią „iškvietėte“ Mūsų tinklalapyje, atitinkama data ir laikas, naudota operacinė sistema ir atitinkamos naršyklės versija.

Šie duomenys renkami ir apdorojami anonimiškai, tik siekiant padaryti Mūsų tinklalapį ir elektroninę parduotuvę patrauklesnius, turiningesnius ir funkcionalesnius. Šie duomenys neparduodami ir neperduodami tretiesiems asmenims.

Šios priemonės be Jūsų atskiro sutikimo Mes nenaudosime:

 • Rinkti apie Jus asmeninio pobūdžio informaciją;
 • Perduoti šią informaciją tretiesiems asmenims ar asmenims vykdantiems rinkotyrą;
 • Susieti informaciją su duomenimis apie Jūsų asmenį (pavarde, adresu ir t. t.). 

Slapukai

Mūsų tinklalapyje yra naudojami taip vadinamieji „slapukai“, kurie pagreitina Mūsų tinklalapyje vykdomas paieškas, sukuria vartotojui patogią ir draugišką svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai yra nedidelės apimties tekstiniai duomenys, kurie įdiegiami Jūsų kompiuterio ar kito galinio įrenginio sistemoje. „Slapukai“ leidžia mums matyti, kaip dažnai lankomasi Mūsų puslapiuose, analizuoti bei vertinti bendrai vykdomas paieškas, taip pat tobulinti Mūsų svetainę ir Jūsų aptarnavimą.

Mes naudojame „sesijos slapukus“ ir „ilgalaikius slapukus“. „Sesijos slapukai“ pasižymi tuo, kad pasibaigus paieškai Mūsų tinklalapyje, jie ištrinami Jūsų kompiuterio kietajame diske. „Ilgalaikiai slapukai“ lieka Jūsų kompiuteryje ir kai kitą kartą Jūs lankysitės Mūsų tinklalapyje, jie leis Mums atpažinti Jus.  

Jūs galite visada atsisakyti „slapukų“. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Norėdami pašalinti slapukus ar neleisti jų įrašyti į mobilų telefoną ar kitą panašų įrenginį, Jūs turėtumėte sekti prietaiso nustatymus arba Jūsų tokiame įrenginyje naudojamos naršyklės nustatymus. 

Pageidaujant naudotis Mūsų prekių krepšelio funkcija, Jūs privalote leisti naudoti sesijos ir ilgalaikius „slapukus“.

Slapukus Mes naudojame šiais tikslais:

 • Kad lankydamiesi Mūsų tinklalapyje, Jūs galėtumėte pildyti savo pirkinių krepšelį ir jį valdyti;
 • pakartotinai apsilankius Mūsų tinklalapyje, Mes atpažintume Jus ir galėtume parodyti Jūsų krepšelio ankstesnę būklę (mokėjimo ir tiekimo būdas, tiekimo šalis);
 • Kad užtikrintume tam tikras paslaugas (matytumėte tinklalapį Jūsų pasirinkta kalba arba kad galėtumėte naudotis Mūsų tinklalapio įasmeninimu), tai pat kad jas pagerintume;
 • Kad galėtume savo tinklalapį parengti taip, kad jis dar geriau atitiktų klientų poreikius;
 • Paslaugų plėtrai ir naudojimosi Mūsų tinklapiu bei paslaugomis (pavyzdžiui elektronine prekių paieška) analizei;
 • Tiksliniam rinkodaros orientavimui.

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

„Ilgalaikius slapukus“ Mes kaupiame ilgiausiai dvejus metus. Po šio laikotarpio jie automatiškai ištrinami.

Ženklinimo pikseliai (angl. Tracking-Pixel) …

Interneto saugumas

„A/L“ per Jūsų naršyklę taiko standartines saugos priemones – vadinamą SSL šifravimą.

Kaip Mes saugome Jūsų asmens duomenis?

Saugodami Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo neteisėto panaudojimo galimybės, Mes juos užšifruojame pasitelkdami SSL procedūrą. Šiuo metu šis duomenų perdavimo internetu būdas yra populiariausias ir saugiausias. Jis naudojamas visada, kai perdavinėjami duomenys, kuriems taikoma apsauga.

SSL (Secure-Socket-Layer) procedūra apsaugo duomenis, kuriuos klientas siunčia internetu į įmonės serverį. SSL teikia trejopą apsaugą:

 • Įvesti duomenys, kuriuos ketinama perduoti, užšifruojami;
 • Užtikrinama, kad forma būtų parsiųsta ją atidariusiam serveriui;
 • Patikrinama, ar atitinkamą gavėją duomenys pasiekia visi ir nepakeisti.

Sritys su SSL apsauga Jūsų naršyklėje pažymėtos spynos simboliu. Kad prisijungimas saugus, paprastai matyti iš Jūsų adreso, kurio pradžia yra „https://”. Išsamesnę informaciją apie saugos sertifikatą galite gauti du kartus spustelėję spynos simbolį.

Duomenų saugumas

Mūsų naudojamos techninės ir organizacinės priemonės užtikrina Jūsų duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto praradimo, pakeitimo ir neteisėtos prieigos, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Teisės aktai

 1. Pagrindiniai teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys „A/L“ pateiktų Jūsų asmens duomenų tvarkymą yra šie: Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, t. y. atitinkamos galiojančios jų redakcijos.

 1. Autorių ir kitos apsaugos teisės

Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, bet koks Mūsų tinklalapio turinys, įskaitant jame esančius tekstus, nuotraukas, paveikslėlius, schemas, garso ir vaizdo medžiagą, yra Mūsų nuosavybė. Šis autorių teisėmis saugomas turinys be sutikimo gali būti naudojamas tik asmeniniams tikslams, tai yra, ne visuomenės poreikiams ar komerciniams tikslams (duomenų iškvieta, kopijavimas). Norint tą turinį keisti, versti į kitas kalbas ar kitaip apdoroti, prieš tai būtina gauti rašytinį „A/L“ sutikimą.

Bet kokių įregistruotų „A/L“ prekių ženklų ar logotipų netinkamas naudojimas arba naudojimas negavus tam leidimo yra draudžiamas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad pažeidus Mūsų autorystės ar kitokias apsaugos teises, galimos civilinės ir (arba) baudžiamosios teisės numatytos pasekmės.

 1. Šių taisyklių atnaujinimas

Dėl nuolat atsirandančių techninių ir teisinių naujovių Mes galime atnaujinti arba keisti šį Privatumo pranešimą arba jo atskiras dalis apie tai Jums iš anksto nepranešę. Todėl prašome prieš pasinaudojant Mūsų pasiūlymais visada susipažinti su aktualia Privatumo pranešimo redakcija.

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, Mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą Mūsų interneto svetainėje.

 1. Atsakomybės ribojimas

Mūsų tinklalapiuose gali būti nuorodų į kitų paslaugų teikėjų tinklalapius. „A/L“ nėra žinoma, kas yra kitų paslaugų teikėjų tinklalapiuose, todėl ji už juos negarantuoja ir neprisiima atsakomybės už kitų paslaugų teikėjų tinklalapiuose galimai pateikiamą neteisėtą turinį ar kitokius teisės pažeidimus.

Šiame tinklalapyje pateikti duomenys buvo kruopščiai parengti ir patikrinti. Vis dėlto Mes negalime prisiimti jokios atsakomybės dėl jų aktualumo, teisingumo, išsamumo ir (arba) kokybės.

Šio tinklalapio paskirtis – teikti bendrą informaciją, kuri vis dėlto neatstoja specialisto patarimo. „A/L“ neprisiima jokios atsakomybės už veiksmus, atliekamus vadovaujantis šiuo tinklalapiu.

Šiuo tinklalapiu vartotojas naudojasi ir parsisiunčia duomenis savo atsakomybe. „A/L“ neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač, jei tai žala, kuri gali būti padaryta naudotojo turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

Jeigu turite papildomų klausimų

Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su Mūsų pareiškimu apie privatumo apsaugą, prašome į info@alproduction.lt atsiųsti mums elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga“.